04ED4E59 11FD 4CCA B756 F5BABDC733A4

Động lực đẩy: câu truyện Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai – và cách ám thị có kết quả nhanh nhất.

Tất cả kỳ tích trên đời này đều hình thành từ “Đông lực đẩy” chứ không phải “Động lực kéo”. Như câu truyện sau của Việt Vương Câu Tiễn.